ویدیو

قطعه ملودیکا

این قطعه برای ساز ملودیکا توسط سینا سلیم زاده ساخته و نواخته شده است . هدف از ساخت این قطعه نشان دادن قابلیت های…