آموزش ملودیکا

تکنیک های دمیدن

کنترل هوا و نحوه دمیدن در خوب نواختن ضروری است. روش های مختلفی برای رسیدن به صدادهی های متفاوت وجود دارد که غالباً هم…